[Đồng dao chơi] – Rềnh rềnh ràng ràng

9
153

LBC – Nào các bé, chân sạch, chân xinh, rập rình xúm xít! Chỉ cần 3 – 4 bé, chúng ta đã có một chiếu chơi “rềnh rềnh ràng ràng” thật vui rồi!

Đồng dao "Rềnh rềnh ràng ràng"

Rềnh rềnh ràng ràng

Rềnh rềnh ràng ràng
Ba gang chiếu trải
Xích lại cho gần
Một người hai chân
Hai người bốn chân
Ba người sáu chân
Bốn người tám chân
Năm người mười chân

Chân gầy chân béo
Chân nào khéo léo
Dệt vải cho bà
Vải hoa vải trắng
Đến mai trời nắng
Đem vải ra phơi
Đến mốt đẹp trời
Đem ra may áo
Rềnh rềnh ràng ràng…

Sưu tầm: Luonbencon

9 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN